Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

روش آجری بارگیری لیفتراک چیست؟

سوال شده در لیفتراک ها توسط

1 پاسخ

در این روش همانند اجرچینی بارها چیده شده و هر سطح حدود 90 درجه چرخش پیدا میکند و بارها در یک دیگر همانند آجر فرورفته و باعث مهار شدن یکدیگر میشود

پاسخ داده شده توسط
2,277 سوال
1,605 پاسخ
26 دیدگاه
1,504 کاربر