Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

واتابیدگی چیست؟

سوال شده در سوال از ادوات باربرداری یا اسلینگ توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

• استفاده از بار سنگین براي مفتول هاي جدید قبل از جادادن صحیح رشته در جاي خودش 

• بارگذاري شوك آوري اعمال شده باشد 

• نادرست جا زدن مفتول ها

 • محکم و کیپ بودن بافت

پاسخ داده شده توسط
2,447 سوال
2,436 پاسخ
37 دیدگاه
2,132 کاربر