Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

خم شدي اسلینگ چیست؟

سوال شده در سوال از ادوات باربرداری یا اسلینگ توسط
ویرایش شده توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

• نادرست جا زدن مفتول ها

 • محکم و کیپ بودن بافت 

• بارگذاري شوك آوري اعمال شده باشد

 • استفاده از بار سنگین براي مفتول هاي جدید قبل از جادادن صحیح رشته در جاي خودش

پاسخ داده شده توسط
2,344 سوال
2,306 پاسخ
33 دیدگاه
1,625 کاربر