Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

مراحل فرایند FMEA در جرثقیل چیست ؟

سوال شده در سوال از جرثقیل های سقفی و دروازه ایی توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

برای تحقیق هر دو مرحله بر سه عامل زیر متمرکز میشود :

شدت خطر : حاصل ارزیابی و سنجش نتیجه شکست 

وقوع : احتمال یا به عبارتی دیگر شمارش تعداد شکستها را بیان میکند 

ارزیابی : تعیین میزان نهایی خطر با در نظرگرفتن احتمال شناسنایی شکستها قبل از ظهور اثر آن 

پاسخ داده شده توسط
2,447 سوال
2,436 پاسخ
37 دیدگاه
2,132 کاربر