Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز

منظور از وزن دینامیک جرثقیل چیست ؟

سوال شده در سوال از جرثقیل های متحرک و ماشینی توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

وزنی که به واسطه تغییر ناگهانی در سرعت بار و فشار ناشی از ان به ماشین یا به اجزای ان وارد میشود.

پاسخ داده شده توسط
2,441 سوال
2,436 پاسخ
34 دیدگاه
2,111 کاربر