Iranian Lifting Databank - Cranes, Forklifts & Slings
0 امتیاز
وقتی قلاب در پایین ترین حالت خود قرار  دارد چند دور باید سیم بکسل بدور درام باقی بماند ؟؟
سوال شده در سوال از ادوات باربرداری یا اسلینگ توسط

1 پاسخ

0 امتیاز
نباید کمتر از 3 دور باشد
پاسخ داده شده توسط
2,456 سوال
2,446 پاسخ
44 دیدگاه
2,172 کاربر